banner

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
ÚVODNÍ INFORMACE
Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci poskytování tiskových služeb na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností OTTOVA TISKÁRNA, s.r.o., IČ 257 68 646, se sídlem U Stavoservisu 527/1, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 68504.
 
Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob   v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech     v souvislosti s jejich ochranou.
 
KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem osobních údajů je společnost OTTOVA TISKÁRNA, s.r.o., IČ 257 68 646, se sídlem U Stavoservisu 527/1, Malešice, 108 00 Praha 10 (dále jen „Správce“).
 
OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?
Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.
 
NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť zpracování je nezbytné pro splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou jste a dále neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.
 
ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM
Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, místo pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, osobní údaje související se zpracováním objednané zakázky.
 
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vaše osobní údaje k těmto účelům:
  • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů.
 
DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu trvání smlouvy a 2 měsíce po jejím skončení.
 
DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronické formě.
Vaše osobní údaje nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 
POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
V Praze dne 6. 12. 2018
 
 

   

NEWSLETTER

SPOJTE SE

S NÁMI